ระบบสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Telegraphic Medicine Solutions)


ระบบสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Intelligent Telegraphic Medicine Solutions) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services) สำหรับการดูแลรักษาและการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล (Pre-Hospital Solution)

ระบบสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Intelligent Telegraphic Medicine Solutions) ประกอบด้วย

 • ศูนย์สั่งการ (Command Center / Dispatch Center)
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Patient Information Management System)
 • ระบบการสื่อสารด้วยภาพวิดีทัศน์และระบบแสดงพิกัดตำแหน่งแบบเวลาปัจจุบัน (Real-Time DVR and Location Tracking)
 • ระบบสื่อสารสัญญาณชีพระหว่างศูนย์สั่งการและรถพยาบาล (Real-Time Vital Sign Monitoring) 
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินผู้ป่วย (Guidelines for Triage) 

ศูนย์สั่งการ (Command Center)

ศูนย์ควบคุมรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS / Dispatch Center)

เครื่องส่งสัญญาณชีพบนรถพยาบาล (Transport Devices on Ambulance)

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Data Center Management)
 • ระบบบริหารจัดการสัญญาณชีพ (Patient Monitoring Data Management)
 • ระบบแสดงพิกัดตำแหน่ง (GPS Tracking)
 • บริหารจัดการรถพยาบาลพร้อมกันมากกว่า 32 คัน (Up to 32 Ambulances)
 • ระบบการสื่อสารด้วยภาพวิดิทัศน์แบบสองทาง (Two-way Video Communication)
 • ปฏิบัติงานบนเว็บเบราซ์เซอร์มาตรฐานทั่วไป (Standard Web Browser / Application)
 • สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน (Compatible with Tablet/Smart Phone iOS/Android)
 • ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ควบคุมรถพยาบาลฉุกเฉิน (Dispatch Center Station)
 • ระบบบริหารจัดการสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitoring)
 • ระบบแสดงพิกัดตำแหน่ง (GPS Tracking)
 • บริหารจัดการรถพยาบาลพร้อมกันมากกว่า 32 คัน (Up to 32 Ambulances)
 • ระบบการสื่อสารด้วยภาพวิดิทัศน์แบบสองทาง (Two-way Video Communication)
 • ปฏิบัติงานบนเว็บเบราซ์เซอร์มาตรฐานทั่วไป (Standard Web Browser / Application)
 • สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน (Compatible with Tablet/Smart Phone iOS/Android)
 • จัดเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Cloud Storage Services by CAT Telecom)
 • การจัดเก็บพร้อมสำรองข้อมูลแบบเวลาปัจจุบัน (Real-Time Data Backup)
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่งสัญญาณชีพแบบเวลาปัจจุบันติดตั้งบนรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายได้ (Transportation Units Device)
 • กล่องสัญญาณสำหรับการส่งภาพและถ่ายทอดสัญญาณภาพวิดีโอแบบเวลาปัจจุบัน การปฏิบัติงานพร้อมกันบนระบบเครือข่าย 2-4 ระบบ (DVR with Talkback Box up to 2-4 SIM)
 • กล่องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพวิดีโอบนรถพยาบาลจำนวน 4 ชุด ชนิดรายละเอียดสูง (4xPZT Camera (HD) on Ambulance with Specific Design for Vehicles)
 • กล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพสามารถเคลื่อนที่ได้ไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมระบบแสดงพิกัดตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด (1xMobile DVR/GPS with Voice Communication