เครื่องเลเซอร์ด้านทันกรรม (Dental Laser)


เครื่องเลเซอร์ด้านทันตกรรม รุ่น Skan Leora

คุณลักษณะ

  • ระดับมาตรฐานเลเซอร์ (Laser Classification): Class IV (4)
  • ขนาดของปริมาณลำแสงเลเซอร์ระดับกลาง (Medium): GaAlAs Semiconductor Diode
  • ความยาวคลื่นของเลเซอร์ (Wavelength) เท่ากับ 810nm ± 10nm
  • พลังงานสูงสุด (Max Power Output) เท่ากับ 5W/7W
  • โหมดการทำงานของค่าพลังงาน (Power Modes) สามารถเลือกได้ ดังนี้ แบบต่อเนื่อง (Continuous) แบบเป็นช่วง (Pulsate) แบบเป็นช่วงสูง (Super-Pulsated)
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไฟเบอร์ส่วนปลาย (Fiber Tip diameter) เท่ากับ 200, 400 และ 600μm
  • ขนาดช่วงคลื่นของเลเซอร์ (Pulse Duration) เท่ากับ 0.01-20ms
  • มีปุ่มควบคุมการหยุดการทำงาน (Disable Control) กรณีฉุกเฉิน (Emergency STOP Button)