ผลิตภัณฑ์และการบริการ


หลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider)

หุ่นฝึกและเครื่องสำหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Training Manikins & AED Trainer)


เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) สำหรับประชาชนทั่วไป

เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional Defibrillator)


เก้าอี้เคลื่อนย้ายอพยพลงบันไดกรณีฉุกเฉิน (EMERGENCY EVACUCATION CHAIR)


เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลและอนาล็อก (X-RAY SYSTEM)

วิดีโอสาธิต เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม (C-arm X-ray) รุ่น SKAN C 

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล รุ่น SKANMOBILE Digi 


เครื่องช่วยหายใจและเครื่องดมยาสลบ (Ventilator and Aneasthesia System)