เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Profession Defibrillator)


CardiAidPRO

CardiAid Pro เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic Current-Controlled เทคโนโลยีควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยการกำหนดเวลาเพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินค่าตามความต้านทานผู้ป่วย (Impedance) เพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อได้มาก สามารถชาร์จประจุได้ภายในระยะเวลาเร็วสุดไม่มากกว่า 8 วินาที เครื่องสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ได้ และสามารถทำการช็อคได้ไม่น้อยกว่า 100 ครั้งที่ค่าพลังงาน 300 จูลล์ เมื่อชาร์จไฟฟ้าเต็ม พร้อมทั้งสามารถทำการชาร์จประจุไฟฟ้าโดยต่อกับไฟ AC ได้ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว รองรับการใช้งานแบบ 3 ลึดและ 5 ลีดได้