บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียุโรป ให้กับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับทีมอาสาสมัครจำนวน 2 รุ่น และการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่อง CardiAid AED ให้กับบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าซีคอนสแคว์ สาขาบางแคและสาขาศรีนครินทร์ พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ซึ่งมีจำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 36-42 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมดกว่า 300 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจากพนักงานของห้างและผู้เราเหมาแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้และสามารถทำการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทซีคอนเดเวลลปเม้นท์ จำกัด มหาชน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.seaconsquare.com  

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ www.medilife.co.th/news