บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) ให้กับบริษัทอีเมอร์สัน อิเลคทริกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับบริษัทอีเมอร์สัน อิเลคทริกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที [ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับดีเอชที คลินิก www.emersonclimate.com]


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com