บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงพยาบาล วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัทจัดเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับฝึกอบรม (AED Trainer) ยี่ห้อ CardiAid ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 รุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยผู้บริหารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานสามารถให้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดำเนินการและจัดการฝึกอบรมโดย ผศ.นพ. อินทนนท์ อิมสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์