บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ จำกัด จำนวน 36 คน วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) พร้อมกับฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED สำหรับพนักงานบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที [ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด]


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com