บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับบุคคลที่วไป (์Non-Healthcare Provider) สำหรับระดับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท จี4เอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.) ณ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทจัดเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ (Non-Healthcare Provider) พร้อมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัท จี4เอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) [G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.] จำกัด 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน ณ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทจี4เอส ซีเคียวริติี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด www.g4s.com/th


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com