บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) ให้กับสมาชิกของสมาคมความปลอดภัยโรงแรม (HOSAT) และการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับสมาชิกของสมาคมความปลอดภัยโรงแรม (Hotel Security Association: HOSAT) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 45 ท่าน สำหรับระดับผู้จัดการและหัวหน้างานด้านความปลอดภัยจากโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of Survival) สำหรับการช่วยชีวิตผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) [ข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมความปลอดภัยโรงแรม (Hotel Security Association): https://www.hosat.or.th/]


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com