บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่อง CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 36-42 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดกว่า 300 คน วันที่ 2 พฤศจิการยน พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่อง CardiAid AED เทคโนโลยีเยอรมัน พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 36-42 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดกว่า 300 คน วันที่ 2 พฤศจิการยน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญสำหรับการให้ความรู้กับพนักงงานที่ประจำห้างรวมถึงผู้รับเหมาและร้านค้าที่อยู่ภายในห้าง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีขณะรอทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงที่เกิดเหตุข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทซีคอนเดเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เว็บไซต์ http://www.seaconsquare.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมข่าวสารของ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ www.medilife.co.th/new