บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้ให้กับเจ้าหน้าที่ของณัชชนกคลินิก คลินิกเสริมความงามที่มีชื่อเสียงบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Provider) ให้กับณัชชนกคลินิก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที [ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับณัชชนกคลินิก [https://www.facebook.com/NatchanokClinicTH]

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com